εὖ + τίθημι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/23/2023 - 10:52

Word-form

εὐθημοσύνη

Transliteration (Word)

euthēmosunē

Transliteration (Etymon)

eu + tithēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 95

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 59

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Εὐθημοσύνη· παρὰ τὸν θήσω μέλλοντα θῆμος παράγωγον καὶ θημόσυνος καὶ εὐθημοσύνη, ὡς ἵππος ἱπποσύνη καὶ δίκαιος δικαιοσύνη. θήσω θῆμος θημοσύνη <***>. Φιλόξενος.