ἐπί- + εἴρω2

Validation

No

Last modification

Tue, 03/21/2023 - 18:26

Word-form

ἐπιρρήδην

Transliteration (Word)

epirrēdēn

Transliteration (Etymon)

epi- + eirō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *91

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *91

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Ἐπιρρήδην· παρὰ τὸ ῥῶ, τὸ λέγω, ἀφ’ οὗ ῥητὸν καὶ ἄρρητον, γέγονε ῥήδην καὶ ἐπιρρήδην, ὥσπερ παρὰ τὸ τμῶ τμήδην.