δια- + προίημι

Validation

No

Last modification

Mon, 03/20/2023 - 20:36

Word-form

διαφρῶ

Transliteration (Word)

diaphreō

Transliteration (Etymon)

dia- + proiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *87

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

[Etymologicum Genuinum AB]

Ref.

fr. *87

Ed.

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Quotation

Διαφρῶ· ... εἴρηται παρὰ τὸ τὸ σημαῖνον τὸ ἀφίημι, ὅπερ καὶ ἀφῶ λέγομεν καὶ προῶ. εἶτα κατὰ συγκοπὴν πρῶ <καὶ τροπῇ> φρῶ καὶ κατὰ δευτέραν σύνθεσιν διαφρῶ καὶ εἰσφρῶ. Ἀριστοφάνης (Av. 193)· „τῶν μηρίων τὴν κνῖσαν οὐ διαφρήσετε“. γέγονε δὲ ἡ τροπὴ τῆς πρό ὡς ἐν τῷ προοίμιον φροίμιον, προουρὸς φρουρός.