*γῶ

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 12:16

Word-form

γαῦλος

Transliteration (Word)

gaulos

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *79

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 44

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

γαυλός / γαῦλος· παρὰ τὸ γῶ γάζω γαλὸς καὶ πλεονασμῷ τοῦ υ γαυλός· ἀγγεῖον γάλακτος δεκτικόν [γαυλός]. καὶ οὐ πάντως δεῖ παρὰ τὸ γάλα αὐτὸ λαμβάνειν. σημαίνει δὲ καὶ εἶδος πλοίου [γαῦλος].