γάλα + θῆσαι

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 11:10

Word-form

γαλαθηνός

Transliteration (Word)

galathēnos

Transliteration (Etymon)

gala + thēsai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *76

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma, p. 41

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Γαλαθηνός· παρὰ τὸν θήσω μέλλοντα δηλοῦντα τὸ θρέψω, ὡς τὸ „ἐπηετανὸν γάλα θῆσθαι“ (δ 89), τὸ ἐσθίειν καὶ τὸ τρέφεσθαι. καὶ θοίνη ἡ τροφή. ἔστιν οὖν θήσω θηνός, ὡς δείσω δεινός, κλείσω κλεινός· καὶ σύνθετον γαλαθηνός.