βόσκω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/19/2023 - 10:57

Word-form

βῶλος

Transliteration (Word)

bōlos

Transliteration (Etymon)

boskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *75

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, p. 35

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Bῶλος· παρὰ τὸ βῶ, τὸ τρέφω· αἱ γὰρ βῶλοι τῶν καρπῶν τὰς ἀναδόσεις ποιοῦνται· ὅθεν Ὅμηρος (Ι 329, al.) „ἐρίβωλον“ καὶ „ἐριβώλακα“ (Γ 74, al.) τὴν γῆν λέγει. καὶ παρωνύμως βῶλος βῶλαξ καὶ ἐριβῶλαξ, ὡς λίθος λίθαξ.