βιβρώσκω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/17/2023 - 17:52

Word-form

βρῶσις

Transliteration (Word)

brōsis

Transliteration (Etymon)

bibrōskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *74

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

beta 286

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Bρῶσις· ἡ τροφή. παρὰ τὸν βρώσω μέλλοντα γίνεται βρῶσις, ὡς λέξω λέξις.