βιβρώσκω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/17/2023 - 16:53

Word-form

βρῶμα

Transliteration (Word)

brōma

Transliteration (Etymon)

bibrōskō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *72

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, beta, p. 37

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Bρῶμα· ἀπὸ τοῦ βρῶ, ὁ μέλλων βρώσω, βρῶμα καὶ βρωτὸς καὶ ἄβρωτος· ἡ βρῶσις