ἀ- + ἕπομαι

Validation

No

Last modification

Sun, 03/12/2023 - 16:41

Word-form

ἄσπετος

Transliteration (Word)

aspetos

Transliteration (Etymon)

a- + hepomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *50

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 1294

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄσπετος· ...ἔστι ῥῆμα μονοσύλλαβον σπῶ, ὅπερ γέγονε παρὰ τὸ ἕπω, τὸ ἀκολουθῶ, ἐξ οὗ τὸ σπᾶσθαι καὶ „ἐπισπᾶσθαι ποσίν“· ῥηματικὸν ὄνομα σπετὸς καὶ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α ἄσπετος, οἷον „ἄσπετος αἰθήρ“ (Il. 8.558), ᾧ οὐκ ἄν τις ἐφίκοιτο, δυσπαρακολούθητον διὰ τὸ μέγεθος.