ὀφέλλω 2

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

ὀφείλειν

Transliteration (Word)

opheilō

Transliteration (Etymon)

ophellō 2

Author

Aristotle

Century

4 BC

Reference

Fragmenta 580

Edition

V. Rose, Aristotelis qui ferebantur librorum fragmenta, Leipzig, Teubner, 1886

Source

Pollux

Ref.

Onomasticon, 9, 77

Ed.

E. Bethe, Pollucis onomasticon, 2 vols. [Lexicographi Graeci 9.1-9.2. Leipzig: Teubner, 9.1:1900; 9.2:1931]

Quotation

τὸ μέντοι τῶν ὀβολῶν ὄνομα οἱ μὲν ὅτι πάλαι βουπόροις ὀβελοῖς ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἀμοιβάς, […]· Ἀριστοτέλης δὲ ταὐτὸν λέγων] ἐν Σικυωνίων πολιτείᾳ σμικρόν τι καινοτομεῖ, ὀφελοὺς αὐτοὺς τέως ὠνομάσθαι λέγων, τοῦ μὲν ὀφέλλειν δηλοῦντος τὸ αὔξειν, αὐτῶν δὲ διὰ τὸ εἰς μῆκος ηὐξῆσθαι ὧδε κληθέντων. ὅθεν καὶ τὸ ὀφείλειν ὠνομάσθαι φησὶν οὐκ οἶδ’ ὅπως·