ἄ- + εἴρω2

Validation

No

Last modification

Sat, 03/11/2023 - 22:52

Word-form

ἄρρατος

Transliteration (Word)

arratos

Transliteration (Etymon)

a- + eirō 2

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *47

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 1229

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄρρατος· ...Φρύνιχος δὲ (Praep. Soph. 41, 15 de B.) ἀπὸ τοῦ *ῥῶ, οὗ ὁ μέλλων ῥάσω, ὡς <δρῶ> δράσω, (ῥατὸς καὶ *ἄρατος καὶ ἄρρατος πλεονασμῷ τοῦ ρ.