ἀπό + ἀ- + φημί

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 20:26

Word-form

*ἀπαφῶ

Transliteration (Word)

apaphiskō

Transliteration (Etymon)

apo + a- + phēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *40

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 978

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀπαφῶ· σημαίνει τὸ ἀπατῶ. ἀφῶ, τὸ κακῶς λέγω, ὡς ἄμορφον λέγομεν γυναῖκα, καὶ κατὰ σύνθεσιν ἀπαφῶ· ἔνθεν τὸ ἀπαφίσκω, τὸ ἀπατῶ καὶ παραλογίζομαι. ἢ ἡ ἀπὸ τὸ ἄπωθεν δηλοῖ· καὶ ἔγκειται τὸ φῶ, ὃ σημαίνει τὸ φαίνω, ἐξ οὗ καὶ φενάκη.

ἀπό + φαίνω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 20:52

Word-form

ἀπαφῶ

Transliteration (Word)

apaphiskō

Transliteration (Etymon)

apo + phainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *40

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 978

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀπαφῶ· σημαίνει τὸ ἀπατῶ. ἀφῶ, τὸ κακῶς λέγω, ὡς ἄμορφον λέγομεν γυναῖκα, καὶ κατὰ σύνθεσιν ἀπαφῶ· ἔνθεν τὸ ἀπαφίσκω, τὸ ἀπατῶ καὶ παραλογίζομαι. ἢ ἡ ἀπὸ τὸ ἄπωθεν δηλοῖ· καὶ ἔγκειται τὸ φῶ, ὃ σημαίνει τὸ φαίνω, ἐξ οὗ καὶ φενάκη.