ἁλής

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 10:40

Word-form

λαός

Transliteration (Word)

laos

Transliteration (Etymon)

halēs

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, lambda 38

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

λαός […] ἄλλοι δὲ παρὰ τοὺς λάας ὠνομάσθαι, ‘ΛΑΟΙ Δευκαλίωνος ὅσοι γενόμε<σ>θα’ Καλλίμαχος (fr. 496). Ἡσίοδος δὲ (fr. 234 M.—W.) παρὰ τὸ ἁλές, τὸ σημαῖνον τὸ ἀθροῦν, ἀλαός, λαός ἀφαιρέσει τοῦ α, ὡς καὶ παρὰ Ἀριστοφάνει· ‘σφοδελὸν ἐν χύτραισι μεγάλαις ἑψόμενον’ (fr. 693 K.—A.)

λάλος

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

λαός

Transliteration (Word)

laos

Transliteration (Etymon)

lalos

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Source

Herodian, ap. Epimerismi Homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, lambda 38

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

Γίνεται δὲ λαός, ὡς Χρύσιππος ὁ Στωϊκὸς ἐτυμολογεῖ (deest in Arnim,  S. V. F.), παρὰ τὸ λαλῶ λαλός καὶ λαός

λα- + αὔω2

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 10:00

Word-form

λαός

Transliteration (Word)

laos

Transliteration (Etymon)

la- + auō2

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

idem

Ref.

Comm. Il. vol. 1, p. 38 and vol. 2, p. 466

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

Comm. Il. 1, 38: Ὅτι λαοὶ παρὰ τὸ λα ἐπιτατικὸν μόριον καὶ τὸ αὔω, τὸ φωνῶ· ἐξ ὧν λααυὸς καὶ κατὰ κρᾶσιν λαὸς ἐκπεσόντος τοῦ υ δι’ εὐφωνίαν· πολύφωνος γὰρ ὁ λαὸς καὶ ἀλαλητοῦ, ὅ ἐστι θορύβου, αἴτιος. καὶ οὕτω μὲν ἡ κοινὴ ἐτυμολογία. ἡ δὲ ἱστορία ἐκ τῶν λάων, ὅ ἐστι λίθων, παράγει τοὺς λαοὺς λέγουσα, ὅτι Κέκροψ πολυανθρωποῦσαν ἰδὼν τὴν Ἀττικὴν συγκαλεῖται τὸν ὄχλον καὶ παρασημαίνεται τὸν ἀριθμὸν λάεσσιν ἤτοι λίθοις ἑκάστου ἕνα ῥίψαντος κἀντεῦθεν ἐκεῖνοι λαοὶ ἐκλήθησαν καὶ ἀπ’ ἐκείνων μένει τὸ ὄνομα

Comm. Il. 2, 466: Ἐν δὲ τοῖς ῥηθεῖσι κεῖται καί τι καινότροπον σχῆμα σύνηθες Ὁμήρῳ τὸ «οἳ δὲ διακριθέντες, ὃ μὲν μετὰ λαὸν Ἀχαιῶν ἤϊεν, ὃ δ’ ἐς Τρώων ὅμαδον κίεν». Ἔνθα ταὐτὸν λαὸς παρὰ τὸ λίαν αὔειν καὶ ὅμαδος παρὰ τὴν ὁμοῦ αὐδήν. Σεμνοτέρα δὲ λέξις ὁ λαός ἤπερ ὁ ὅμαδος, διὸ λαὸν μὲν ἔφη ἐπὶ Ἀχαιῶν, ὅμαδον δὲ ἐπὶ τῶν βαρβάρων Τρώων.

λᾶας

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 09:10

Word-form

λαός

Transliteration (Word)

laos

Transliteration (Etymon)

laas

Author

Pseudo-Hesiod

Source

idem

Ref.

Fr. 234

Ed.

R. Merkelbach and M.L. West, Fragmenta Hesiodea, Oxford: Clarendon Press, 1967

Quotation

ἤτοι γὰρ Λοκρὸς Λελέγων ἡγήσατο λαῶν,  / τοὺς ῥά ποτε Κρονίδης Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς  / λεκτοὺς ἐκ γαίης ΛΑΟΥΣ πόρε Δευκαλίωνι·