δράω 2 + δεσπότης

Validation

No

Last modification

Thu, 03/02/2023 - 09:15

Word-form

δραπέτης

Transliteration (Word)

drapetēs

Transliteration (Etymon)

draō 2 + despotēs

Author

Apollonius Dyscolus

Century

1 AD

Source

idem

Ref.

De adverbiis p. 137

Ed.

R. Schneider, G. Uhlig, Apollonii Dyscoli quae supersunt (Grammatici graeci I/1), Leipzig, Teubner 1878

Quotation

τὸ δρῶ σημαίνει καὶ τὸ ὁρῶ, ἀφ’ οὗ καὶ τὸ δρωπάζειν, καὶ τὸ δραπέτης ὁ ἐπιβλέπων τοὺς δεσπότας

δράω 2 + πέτομαι

Validation

No

Last modification

Thu, 03/02/2023 - 21:10

Word-form

δραπέτης

Transliteration (Word)

drapetēs

Transliteration (Etymon)

draō 2 + petomai

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, upsilon, p. 544

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ὑπόδρα, παρὰ τὸ δρῶ τὸ ὑφορῶ· ἢ παρὰ τὸ δέρκω τὸ βλέπω, καὶ κατὰ συγκοπὴν δρῶ, δράσω, δράξω, δρὰξ καὶ ὑποδρὰξ, καὶ κατὰ συγκοπὴν τοῦ ξ, ὑπόδρα· ἐκ τούτου καὶ δραπέτης ὁ ὑποβλεπόμενος ἐν τῷ πέτεσθαι ἤγουν φεύγειν, ὅθεν καὶ ὑπόδρομοι εἴρηνται ἀντὶ τοῦ ὑφορώμενοι·