ἀράχνιον

Validation

Yes

Last modification

Mon, 07/26/2021 - 13:21

Word-form

ἀναρριχᾶσθαι

Transliteration (Word)

anarrichaomai

Transliteration (Etymon)

arachnion

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 386

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Scholia in Aristophanis Pacem

Ref.

Schol. in Arist. Pac. 70d

Ed.

D. Holwerda, Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam [Scholia in Aristophanem 2.2], Groningen: Bouma, 1982

Quotation

καὶ τὸ ἀναρριχᾶσθαι δὲ τοῖς Ἀττικοῖς παρὰ τὸ ἀράχνιόν ἐστι γενόμενον, ἀραχνιῶ, καὶ ἐν ὑπερθέσει τῶν στοιχείων ἀναρριχῶ τοῦ μὲν ν εἰς τὴν χώραν τοῦ ρ τεθέντος, τοῦ δὲ [ι] ἀμοιβαίως [καὶ τοῦ ρ] εἰς τὴν χώραν τοῦ ν, τοῦ δὲ χ πλησίον τοῦ ω. ταῦτα Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ ‹ι›ϛ΄ τῆς καθόλου.