σέβομαι

Validation

No

Last modification

Tue, 02/21/2023 - 10:52

Word-form

σεμνός

Transliteration (Word)

semnos

Transliteration (Etymon)

sebomai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 20

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 147

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

Σεμνός· παρὰ τὸ σέβω *σεβνὸς καὶ σεμνὸς τροπῇ τοῦ β εἰς μ. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.