κεῖμαι

Validation

No

Last modification

Thu, 02/16/2023 - 12:20

Word-form

κηώεις

Transliteration (Word)

kēōeis

Transliteration (Etymon)

keimai

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 10

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 85

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

κηώεις· ἐπὶ τοῦ θαλάμου. παρὰ τὸ κέω, τὸ κοιμῶμαι· „ὄρσο κέων, ὦ ξεῖνε“ (η 342), γέγονε κεώεις καὶ κηώεις, ὁ εἰς τὸ κοιμᾶσθαι εἰργασμένος. οὕτω Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων.