τίθημι

Validation

No

Last modification

Wed, 02/15/2023 - 13:03

Word-form

θῶκος

Transliteration (Word)

thôkos

Transliteration (Etymon)

tithēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 7

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, theta, p. 73

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 1-172

Quotation

θῶκος· παρὰ τὸ θάσω καὶ θώσω, ὅ ἐστιν ἀπὸ τοῦ θῶ, οὗ μέλλων θώσω. οὕτω Φιλόξενος.