τίθημι

Validation

No

Last modification

Wed, 02/15/2023 - 11:08

Word-form

θάνατος

Transliteration (Word)

thanatos

Transliteration (Etymon)

tithēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 6

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Magnum

Ref.

Kallierges, p. 442

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967): 1-826.

Quotation

Θάνατος· ...Φιλόξενος ἐν τῷ Περὶ μονοσυλλάβων· ἔστι ῥῆμα θῶ, τὸ ἀποτίθεμαι, πλεονασμῷ τοῦ ν θνῶ, καὶ θνῶν ἡ μετοχὴ ἀκολούθως· πλεονασμῷ τοῦ α θανῶ, ὁ μέλλων θανήσω, ῥηματικὸν ὄνομα θανητός, μετὰ συστολῆς τοῦ η εἰς α ἀνεδόθη ὁ τόνος καὶ ἐγένετο θάνατος, ὁ τὴν αἰωνίαν δηλῶν ἀπόθεσιν.