ἅμα + ἔπος

Validation

No

Last modification

Tue, 02/14/2023 - 19:30

Word-form

ἐμμαπέως

Transliteration (Word)

emmapeōs

Transliteration (Etymon)

hama + epos

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 2

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Herodian

Ref.

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 388

Ed.

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig: Teubner, 1870 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

Ἐμμαπέως· ταχέως, ἅμα τῷ λόγῳ. οὕτω δὲ Φιλόξενος σχηματίζει τὴν λέξιν ἐν δευτέρῳ Περὶ μονοσυλλάβων ῥημάτων· παρὰ τὸ ἔπος γράφουσι σύνθετον τὸ ἀμεπής, ὡς ψεῦδος ἀψευδής. εἶτα ἐξ αὐτοῦ γράφουσι μεσότητος ἐπίρρημα ἀμεπῶς, ὡς ἀψευδῶς, καὶ ἐν Ἰωνικῇ διαλύσει ἀμεπέως, ὡς ἀψευδέως. καὶ ἐπεὶ τρεῖς βραχεῖαι ἀλλεπάλληλοι οὐ συνίστανται, τῷ διπλασιασμῷ τοῦ μ καὶ ἀντιπαραχωρήσει τοῦ α καὶ ε γίνεται ἐμμαπέως.