ἄριστος

Validation

No

Last modification

Fri, 12/30/2022 - 15:10

Word-form

ἀριστερά

Transliteration (Word)

aristera

Transliteration (Etymon)

aristos

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum, p. 142

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ὕστερον δ’ ἐκλήθη κατ’ εὐφημισμὸν ἀριστερὰ καὶ εὐώνυμος.

αἴρω

Validation

No

Last modification

Fri, 12/30/2022 - 15:00

Word-form

ἀριστερά

Transliteration (Word)

aristera

Transliteration (Etymon)

airō

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 196

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀριστερά· ἡ χείρ. εἴρηται, ὡς Χρύσιππος <fr. deest ap. Arnim>, ⟦ἀπὸ⟧ τοῦ αἴρω, ἐπειδὴ τὰ πολλὰ τῶν φορτίων βαστάζομεν ἐπὶ τοῦ ὤμου δι’ αὐτῆς. βέλτιον δὲ κατ’ εὐφημισμόν, ὡς πρὸς τὴν δεξιὰν ἀριστοτέρα τις οὖσα· καὶ γὰρ εὐώνυμος καλεῖται. οὕτω Σωρανός.