μέρος

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 10:40

Word-form

μέλη

Transliteration (Word)

melos

Transliteration (Etymon)

meros

Author

Soranus of Ephesus?

Century

2 AD

Source

Pseudo-Zonaras

Ref.

Lexicon, mu, p. 1347

Ed.

J.A.H. Tittmann, Iohannis Zonarae lexicon ex tribus codicibus manuscriptis, 2 vols., Leipzig: Crusius, 1808 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Μέλη. ἢ συνωνύμως ἀπὸ τοῦ μεμερίσθαι, μέρη καὶ μέλη, ἢ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν μουσικῶν μελῶν, ἐπειδὴ παρ’ ἐνίοις ἐδόκουν οἱ ἄνθρωποι μετὰ ἁρμονίας συνεστάναι. οὕτω καὶ τὰ σώματα. οὕτω Σωρανός.

μέλω

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 11:20

Word-form

μέλος

Transliteration (Word)

melos

Transliteration (Etymon)

melō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Gudianum, mu, p. 386

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Μελῳδὸς, παρὰ τὸ μέλος καὶ τὸ ᾠδή· τὸ δὲ μέλος σημαίνει δύο· τὸν ψαλμὸν καὶ γίνεται παρὰ τὸ μέλλω τὸ φροντίζω· ἢ παρὰ τὸ ἔλω τὸ ἐλαύνω, ἔλος καὶ μέλος. σημαίνει καὶ τὸ μέρος τοῦ σώματος, καὶ γίνεται παρὰ τὸ μείρω τὸ μερίζω  [NB: the Gudianum's spelling μέλλω is incorrect and reflects the conusion with μέλλω "to be about to" because of the loos of geminate consonants]

ἐλαύνω

Validation

No

Last modification

Thu, 12/29/2022 - 11:30

Word-form

μέλος

Transliteration (Word)

melos

Transliteration (Etymon)

elaunō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Gudianum, mu, p. 386

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Μελῳδὸς, παρὰ τὸ μέλος καὶ τὸ ᾠδή· τὸ δὲ μέλος σημαίνει δύο· τὸν ψαλμὸν καὶ γίνεται παρὰ τὸ μέλ[λ]ω τὸ φροντίζω· ἢ παρὰ τὸ ἔλω τὸ ἐλαύνω, ἔλος καὶ μέλος. σημαίνει καὶ τὸ μέρος τοῦ σώματος, καὶ γίνεται παρὰ τὸ μείρω τὸ μερίζω.  [NB: the Gudianum's spelling μέλλω is incorrect and reflects the conusion with μέλλω "to be about to" because of the loos of geminate consonants]