ἅλλομαι

Validation

No

Last modification

Fri, 12/23/2022 - 12:10

Word-form

ἀλτηρία

Transliteration (Word)

artēria

Transliteration (Etymon)

hallomai

Author

Soranus of Ephesus

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum Genuinum, alpha 1243

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀρτηρία […] εἴρηται δὲ παρὰ <τὸ> τὸν ἀέρα τηρεῖν, τουτέστιν τὸ πνεῦμα, ἀεροτηρία τις οὖσα· πνεύματος γάρ ἐστι δεκτική, ὥσπερ ἡ φλὲψ αἵματος. οὕτως Δίδυμος ὁ νεώτερος (cf. p. 2, 24 Schmidt)· φασὶ γὰρ ἰατρῶν παῖδες φλέβα μὲν αἵματος, ἀρτηρία δὲ πνεύματος ἀγγεῖον. ἢ † ἀντηρία τις οὖσα, ὅτι ἅλλεσθαι δοκεῖ παλμοὺς ποιοῦσα. οὕτως Σωρανός

ἀήρ + τηρέω

Validation

No

Last modification

Fri, 12/23/2022 - 11:52

Word-form

ἀρτηρία

Transliteration (Word)

artēria

Transliteration (Etymon)

aēr + tēreō

Author

Pseudo-Galen

Century

post 2 AD

Source

Idem

Ref.

De pulsibus ad Antonium disciplinae studiosum ac philosophum, p. 630

Ed.

C.G. Kühn, Claudii Galeni opera omnia, vol. 19, Leipzig: Knobloch, 1830 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

ἀρτηρία δὲ εἴρηται παρὰ τὸ τηρεῖν τὸν ζωτικὸν ἀέρα