ἔγερσις

Validation

Yes

Word-form

ἐνέργεια

Transliteration (Word)

energeia

Transliteration (Etymon)

egersis

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

[Simplicius]

Ref.

On Aristotle’s “On the Soul” 98.12-14

Ed.

Commentaria in Aristotelem Graeca vol XI, ed. Michael Hayduck, 1882

Quotation

ὀρθὸν οὖν καὶ κατ’ αὐτὸν ἀποδιδόναι αὐτῇ τὸ αὐτενέργητον ὡς ὑφ’ ἑαυτῆς ἐγειρομένη. ἐνέργεια δε τις ἡ ἔγερσις