φρόνησις

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 13:05

Word-form

φρόνιν

Transliteration (Word)

phronis

Transliteration (Etymon)

phronēsis

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 263

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 800

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Φρόνις: Ὅμηρος, ‘κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν’· ὁ μὲν Ἡρωδιανὸς, παρὰ τὴν φρόνησιν, κατὰ συγκοπήν· ὁ δὲ Ὦρος, ἐκ τῆς φρὼν φρονὸς γενικῆς γίνεται φρόνις· καὶ ἡ αἰτιατικὴ, φρόνιν. Τὸ δὲ φρὼν γίνεται ἐκ τοῦ φρῶ· ὅθεν ἄφρων καὶ σώφρων. Ἡ γενικὴ, φρονός· οὗ παράγωγον, φρόνιμος· καὶ τὸ φρονῶ ἐξ αὐτοῦ. 

ἄ-φρων

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 13:25

Word-form

φρόνιν

Transliteration (Word)

phronis

Transliteration (Etymon)

a-phrōn

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 194

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Etym. Genuinum

Ref.

s.v. φρόνιμος

Ed.

unpublished

Quotation

φρόνιμος· φρῶ ἐστι ῥῆμα, ὅπερ ἀπὸ τοῦ προϊῶ γέγονε πρῶ καὶ φρῶ κατὰ συγκοπὴν καὶ τροπήν. φρῶ οὖν ῥῆμα, ἀφ’ οὗ ὄνομα φρὼν καὶ σύνθετον σώφρων καὶ εὔφρων καὶ ἄφρων δέ· οὗ παράγωγον φραίνω καὶ εὐφραίνω, ἐξ οὗ καὶ τὸ φρήν. τὸ οὖν φρὼν ὄνομα γενικὴν ἔχει φρονός, οὗ παράγωγον φρόνιμος καὶ ἡ φρόνις παρ’ Ὁμήρῳ (δ 258)· „κατὰ δὲ φρόνιν ἤγαγε πολλήν“.

φρονέω

Validation

No

Last modification

Mon, 12/12/2022 - 13:10

Word-form

φρόνιν

Transliteration (Word)

phronis

Transliteration (Etymon)

phroneō

Author

Scholia in Odysseam

Source

Idem

Ref.

Schol. Od. δ 244e1 Pontani

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros γ—δ, Vol. II. Rome 2010

Quotation

φρόνιν: “φρονῶ” “φρόνις”, ὡς “κλονῶ” “κλόνις”.