φέρω + νόος

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 10:00

Word-form

φρήν

Transliteration (Word)

phrēn

Transliteration (Etymon)

pherō + noos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 259

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

καὶ φρὴν φέρει νοῦν ὡς κάρα καὶ καρδία

προΐημι

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

φρήν

Transliteration (Word)

phrēn

Transliteration (Etymon)

proiēmi

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 292

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Epimerismi Homerici

Ref.

Epimerismi homerici Il. 1.55

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum Α pertinent [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.1. Berlin: De Gruyter, 1983]

Quotation

φρὴν δὲ γέγονε παρὰ τὸ φρῶ ῥῆμα κατὰ συγκοπὴν γενόμενον ἀπὸ τοῦ προϊῶ τοῦ σημαίνοντος τὸ πέμπω· πρῶ καὶ κατὰ μετάθεσιν τοῦ π εἰς φ γέγονε φρῶ, καὶ ἐντεῦθεν φρήν, ἀφ’ ἧς προΐεται τὰ βουλεύματα. οὕτω Φιλόξενος.