ἀνθέω

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 22:00

Word-form

ἀνθερεών

Transliteration (Word)

anthereōn

Transliteration (Etymon)

antheō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 30

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin: Reimer, 1833

Quotation

ἀνθερεών ὁ ὑπὸ τὸ γένειον τόπος, ἀφ’ οὗ ἄρχεται ἀνθεῖν τὸ γένειον.

ἐντίθημι

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 22:00

Word-form

ἀνθερεών

Transliteration (Word)

anthereōn

Transliteration (Etymon)

entithēmi

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 16

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀνθερεών, διὰ τὸ θορεῖν δι’ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα· ἢ οἷον ἐνθερεών, ὅτι κατὰ τὴν ἔνθεσιν τῆς τροφῆς κινεῖται καὶ ἐν τῷ καταπίνειν ἀνατρέχει. ὡς δὲ ἄλλοι, παρὰ τὴν ἄνθησιν τῶν τριχῶν

ἀναθρώσκω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 22:00

Word-form

ἀνθερεών

Transliteration (Word)

anthereōn

Transliteration (Etymon)

anathrōskō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 16

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀνθερεών, διὰ τὸ θορεῖν δι’ αὐτοῦ τὸ πνεῦμα· ἢ οἷον ἐνθερεών, ὅτι κατὰ τὴν ἔνθεσιν τῆς τροφῆς κινεῖται καὶ ἐν τῷ καταπίνειν ἀνατρέχει. ὡς δὲ ἄλλοι, παρὰ τὴν ἄνθησιν τῶν τριχῶν