θέω

Validation

Yes

Word-form

θεόν

Transliteration (Word)

theos

Transliteration (Etymon)

theō

Author

Plato

Century

5/4 BC

Source

John Philoponus

Ref.

Against Proclus on the Eternity of the World 645.10-11

Ed.

H. Rabe, Ioannes Philoponus. De aeternitate mundi contra Proclum, Leipzig: Teubner, 1899 (repr. Hildesheim: Olms, 1963)

Quotation

ἔθει δὲ ποιητικῷ καὶ κοινῷ τότε χρώμενος ἢ καὶ ἐκ τοῦ θεῖν παρετυμολογῶν, ὡς αὐτὸς εἴρηκεν, θεὸν ὀνομάζει

τίθημι

Validation

No

Last modification

Mon, 12/26/2022 - 11:52

Word-form

θεούς

Transliteration (Word)

theos

Transliteration (Etymon)

tithēmi

Author

Herodotus

Century

5 BC

Source

Idem

Ref.

Hstoriae 2.52.1

Ed.

Herodotus, with an English translation by A. D. Godley. Cambridge. Harvard University Press. 1920θεοὺς δὲ προσωνόμασάν σφεας ἀπὸ τοῦ τοιούτου ὅτι κόσμῳ θέντες τὰ πάντα πρήγματα καὶ πάσας νομὰς εἶχον