γνάμπτω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 21:00

Word-form

γναθμός

Transliteration (Word)

gnathmos

Transliteration (Etymon)

gnamptō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 236

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ἔστι δὲ ἡ γνάθος. Παρὰ τὸ γνάπτω, γέγναπται, γναπτὸς καὶ γναθμὸς, ὡς κέκλαυσαι, κλαυθμός. Ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς γνάθος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ, γναθμός

γνάθος

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 21:00

Word-form

γναθμός

Transliteration (Word)

gnathmos

Transliteration (Etymon)

gnathos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz IIi/2, p. 603

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 236

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

(EM) Ἔστι δὲ ἡ γνάθος. Παρὰ τὸ γνάπτω, γέγναπται, γναπτὸς καὶ γναθμὸς, ὡς κέκλαυσαι, κλαυθμός. Ὁ δὲ Ἡρωδιανὸς γνάθος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ, γναθμός