ἔχω + λεῖος

Validation

No

Last modification

Thu, 11/03/2022 - 19:30

Word-form

χείλη

Transliteration (Word)

kheilos

Transliteration (Etymon)

ekhō + leios

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 179

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

χείλη δὲ χεῖ λόγους τε καὶ λείως ἔχει

κλείω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 15:10

Word-form

χείλη

Transliteration (Word)

kheilos

Transliteration (Etymon)

kleiō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χείλη. τὰ θυροῦντα τὸ στόμα, καὶ οἷον ἐχίλη, τὰ καλύπτοντα καὶ συνέχοντα τοὺς ὀδόντας· ἢ ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν τὸν χιλὸν, τουτέστι τὴν τροφὴν λαμβάνειν· ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτὰ κεχύσθαι καὶ μαλακὰ. ἢ παρὰ τὸ ἕλκειν τὸ κεχυμένον ποτόν.

χιλός

Validation

Yes

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 15:30

Word-form

χείλη

Transliteration (Word)

kheilos

Transliteration (Etymon)

khilos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χείλη. τὰ θυροῦντα τὸ στόμα, καὶ οἷον ἐχίλη, τὰ καλύπτοντα καὶ συνέχοντα τοὺς ὀδόντας· ἢ ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν τὸν χιλὸν, τουτέστι τὴν τροφὴν λαμβάνειν· ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτὰ κεχύσθαι καὶ μαλακὰ. ἢ παρὰ τὸ ἕλκειν τὸ κεχυμένον ποτόν. 

χέω + λόγος

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 15:00

Word-form

χεῖλος

Transliteration (Word)

kheilos

Transliteration (Etymon)

kheō + logos

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 121

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Χεῖλος παρὰ τὸ χέειν τοὺς λόγους

χέω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 14:52

Word-form

χεῖλος

Transliteration (Word)

kheilos

Transliteration (Etymon)

kheō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz IIi/2, p. 603

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 278

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Χεῖλος: ει δίφθογγος· χέλλος γὰρ λέγουσιν οἱ Αἰολεῖς, ὥσπερ κείρω κέῤῥω· ἢ παρὰ τὸ χ[ρ]έω γέγονεν χέλος, καὶ ἐν πλεονασμῷ τοῦ ι χεῖλος· εἰς αὐτὸ γὰρ χ<έ>ονται αἱ τροφαί (NB: Choeroboscus has ἔχονται, rightly corrected by Lentz)

χέω + ἕλκω

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 16:00

Word-form

χεῖλος

Transliteration (Word)

kheilos

Transliteration (Etymon)

kheō + helkō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χείλη. τὰ θυροῦντα τὸ στόμα, καὶ οἷον ἐχίλη, τὰ καλύπτοντα καὶ συνέχοντα τοὺς ὀδόντας· ἢ ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν τὸν χιλὸν, τουτέστι τὴν τροφὴν λαμβάνειν· ἢ ἀπὸ τοῦ αὐτὰ κεχύσθαι καὶ μαλακὰ. ἢ παρὰ τὸ ἕλκειν τὸ κεχυμένον ποτόν.