νείφω

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 22:30

Word-form

νιφετός

Transliteration (Word)

niphetos

Transliteration (Etymon)

neiphō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 1, 196

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

[…] νείφω. […] οὗ δεύτερος ἀόριστος ἔνιφον, ὅθεν δοκεῖ ἡ νιφὰς εἶναι καὶ ὁ νιφετός.

νέφος + ἵημι

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 22:30

Word-form

νιφετός

Transliteration (Word)

niphetos

Transliteration (Etymon)

nephos + hiēmi

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 87

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

πρὸς γῆν νιφετὸς δ’ ἵεταί πως ἐκ νέφους