κάρα

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 11:52

Word-form

ἀκρίς

Transliteration (Word)

akris

Transliteration (Etymon)

kara

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 162

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842

Quotation

Ἀκρίς, παρὰ τὸ κάρα, ὑπερβιβασμῷ τοῦ Α, ἄκρα καὶ ἀκρὶς, μείζων γὰρ τούτου τοῦ λοιποῦ μέρους.

ἀ- + κόρος

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 14:52

Word-form

ἀκρίς

Transliteration (Word)

akris

Transliteration (Etymon)

a- + koros

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 378

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Φαγεῖν δὲ δεινὸν ἀκρὶς οὐκ ἔχον κόρον | ἄκρους τε καρποὺς ἐκθερίζει καὶ κλάδους.

ἀ- + κάρα

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 12:10

Word-form

ἀκρίς

Transliteration (Word)

akris

Transliteration (Etymon)

a- + kara

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 15

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀκρίς· ἡ μεγαλοκέφαλος, παρὰ τὸ ἄγαν <κα>ραν εἶναι· οἱ δὲ παρὰ τὸ τοὺς ἄκρους στάχυας [νε]νέμεσθαι. [NB: Orion has ἄγαν ἄκραν, which does not match with the explanation μεγαλοκέφαλος]

ἄκρος

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 21:52

Word-form

ἀκρίς

Transliteration (Word)

akris

Transliteration (Etymon)

akros

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 15

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἀκρίς· ἡ μεγαλοκέφαλος, παρὰ τὸ ἄγαν <κα>ραν εἶναι· οἱ δὲ παρὰ τὸ τοὺς ἄκρους στάχυας [νε]νέμεσθαι. [NB: Orion has ἄγαν ἄκραν, which does not match with the explanation μεγαλοκέφαλος]