οὐλαί + βίος

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 10:55

Word-form

ὄλβιος

Transliteration (Word)

olbios

Transliteration (Etymon)

oulai + bios

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 1, 633

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, vols. 1-4, Leiden: Brill, 1:1971; 2:1976; 3:1979; 4:1987

Quotation

Ὄλβιος δέ ἐστιν ὁ τὸν ὅλον βίον, ἤτοι τὸν τῆς ζωῆς πάντα χρόνον, ἐν εὐδαιμονίᾳ διάγων. τινὲς δὲ ὄλβιόν φασι κυρίως τὸν ἀπὸ γεωργίας πλούσιον, οὗ ἐν ὀλαῖς ἤτοι κριθαῖς ὁ βίος, ἃς καὶ οὐλὰς ἡ ποίησις λέγει, ἐξ ὧν ὡς ἀπὸ μέρους τὰ ἐκ γῆς δηλοῦται ἀγαθά.

ὄλβος

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 10:45

Word-form

ὄλβιος

Transliteration (Word)

olbios

Transliteration (Etymon)

olbos

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 503

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ὄλβος παρὰ γὰρ τὸ ὅλος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ β ὄλβος· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν· διὸ καὶ τὰ παρ’ αὐτὸ διὰ τοῦ ο· πανόλβιος· ὑπερόλβιος.

ὅλος + βίος

Validation

No

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 00:30

Word-form

ὄλβιος

Transliteration (Word)

olbios

Transliteration (Etymon)

holos + bios

Author

Hesychius

Century

5/6 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon, omicron 512

Ed.

K. Latte, Hesychii alexandrine lexicon, Copenhagen: Munksgaard, 1953-1966

Quotation

ὄλβιος· πλούσιος, εὐδαίμων. ὁ διὰ τοῦ ὅλου βίου μακαριστός