*γῶ

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:48

Word-form

γῆ

Transliteration (Word)

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 80

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges p. 229

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848

Quotation

γῆ· παρὰ τὸ γῶ, τὸ χωρῶ· ἡ πάντα χωροῦσα. τοῦτο δὲ παρὰ τὸ χῶ, […] καὶ τροπῇ τοῦ χ εἰς γ γῶ