ἔχθος

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 21:30

Word-form

ἐχθρός

Transliteration (Word)

ekhthros

Transliteration (Etymon)

ekhthos

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz IIi/2, p. 409

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 57

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἐχθρός: παρὰ τὸ ἔχθος ἐχθηρὸς καὶ συγκοπῇ ἐχθρός ἢ ὡς κῦδος κυδρός. οἱ δὲ διὰ τοῦ κ γράφοντές φασιν εἶναι ἐκθρός ὁ ἔξω τεθορηκώς, εἴγε σύμβασις ἡ φιλία. οὕτω φησὶν Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ ὀρθογραφίᾳ, διὰ δὲ τοῦ χ γράφει.

ἐκθρώσκω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 22:10

Word-form

ἐχθρός

Transliteration (Word)

ekhthros

Transliteration (Etymon)

ekthrōskō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz IIi/2, p. 409

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, epsilon, p. 57

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

ἐχθρός: παρὰ τὸ ἔχθος ἐχθηρὸς καὶ συγκοπῇ ἐχθρός ἢ ὡς κῦδος κυδρός. οἱ δὲ διὰ τοῦ κ γράφοντές φασιν εἶναι ἐκθρός ὁ ἔξω τεθορηκώς, εἴγε σύμβασις ἡ φιλία. οὕτω φησὶν Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ ὀρθογραφίᾳ, διὰ δὲ τοῦ χ γράφει