ὑπό + βάρος

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 19:05

Word-form

ὕβρις

Transliteration (Word)

hubris

Transliteration (Etymon)

huppé + baros

Author

Suda

Century

10 AD

Source

Idem

Ref.

Suda, upsilon 14

Ed.

A. Adler, Suidae lexicon, 4 vols. [Lexicographi Graeci 1.1-1.4.] Leipzig: Teubner. 1928-1935

Quotation

Ὕβρις: ὑπόβαρός τις οὖσα· ἢ παρὰ τὸ ὕειν βάρος. 

ὑφαιρέω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 18:20

Word-form

ὕβρις

Transliteration (Word)

hubris

Transliteration (Etymon)

huphaireō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, upsilon, p. 539

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ὕβρις, ἡ μετὰ προπηλακισμοῦ καὶ ἐπηρείας αἰκία, παρὰ τὸ ὑφαιρ<ῶ> ὕφρις, ὡς χαίρω χάρις, καὶ τροπῇ τοῦ φ εἰς β, ὕβρις, οἷον, ὑπόβαρίς τις οὖσα. 

ὑποβάλλω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 18:50

Word-form

ὕβρις

Transliteration (Word)

hubris

Transliteration (Etymon)

hupoballō

Author

Etym. Magnum

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Magnum, Kallierges, p. 774

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum magnum, Oxford: Oxford University Press, 1848 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

(ὕβρις) Παρὰ τὸ ὑφαιρῶ ὕφρις· καὶ τροπῇ, ὕβρις· οἷον ὑπόβαρίς τις οὖσα. Ἢ παρὰ τὸ ὑβάλλω, τὸ ἐμποδίζω, ὕβαλις· καὶ κατὰ συγκοπὴν, καὶ τροπῇ τοῦ λ εἰς ρ, ὕβρις