ὀρέγω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/17/2022 - 21:20

Word-form

ὀργή

Transliteration (Word)

orgē

Transliteration (Etymon)

oregō

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

idem

Ref.

Rhetorica 1378a30-31

Ed.

W. D. Ross. Aristotle. Ars Rhetorica. Oxford. Clarendon Press. 1959.

ἔρδω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/17/2022 - 22:55

Word-form

ὀργή

Transliteration (Word)

orgē

Transliteration (Etymon)

erdō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 81

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Ὀργή, ὄνομα ῥηματικόν· καὶ πόθεν γίνεται; Παρὰ τὸ ῥέζω τὸ πράττω· ὁ μέσος παρακείμενος ἔρρογα, καὶ ἐν ὑπερβιβασμῷ ἔοργα, τοῦ ἑνὸς Ρ ἀποβληθέντος, καὶ ἐξ αὐτοῦ ὀργή· ἢ παρὰ τὸ εἴργω τὸ κωλύω, ἡ κωλύουσα ἡμᾶς τὰ δέοντα βουλεύεσθαι, εἰργὴ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ Ι καὶ τροπῇ τοῦ Ε εἰς Ο ὀργή· ἢ παρὰ τὸ ὀρέγω, τὸ ἐπιθυμῶ, ὀρεγὴ, καὶ ἐν συγκοπῇ ὀργή

ὀργάω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 10:25

Word-form

ὀργή

Transliteration (Word)

orgē

Transliteration (Etymon)

orgaō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, theta 5

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

(s.v. θυμός) τί διαφέρει μῆνις ὀργή χόλος κότος θυμός; μῆνις μέν ἐστιν ἡ ἐπίμονος ὀργὴ ἀπὸ τοῦ μένειν· ὀργὴ δὲ ἡ ἐπ’ ὀλίγον χρόνον παρὰ τὸ ὀργᾶν· χόλος δὲ οἱονεὶ κίνησις χολῆς καὶ αὕτη ἐπ’ ὀλίγον χρόνον γίνεται· κότος δὲ ἡ πολυχρόνιος μνησικακία ἀπὸ τοῦ κεῖσθαι· θυμὸς δὲ ζέσις τοῦ περὶ καρδίαν αἵματος ἀπὸ τοῦ θύειν, τουτέστι μανικῶς ὁρμᾶν.

ὄρνυμι

Validation

No

Last modification

Tue, 10/18/2022 - 11:30

Word-form

όργή

Transliteration (Word)

orgē

Transliteration (Etymon)

ornumi

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri pathôn, Lentz III/2, p. 284

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Epimerismi homerici

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, epsilon 183

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

(Lentz) καὶ τὸ ὀργή, παρὰ γὰρ τὸ ὄρω ἐστὶ τὸ σημαῖνον τὸ ὁρμῶ, παρ’ ὃ τὸ ὀρίνω· «τοῦ δ’ ὠρίνετο θυμός» (Ι 595) «ὄρινε δὲ κῆρ Ὀδυσῆος», ὀρή καὶ ὀργή.

εἴργω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/17/2022 - 22:30

Word-form

ὀργή

Transliteration (Word)

orgē

Transliteration (Etymon)

eirgō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De orthographia, Lentz III.2, p. 502

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci III/2, Leipzig 1870

Source

Choeroboscus

Ref.

De orthographia (epitome), p. 205

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

εἴργω: δίφθογγος. ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐέργω γίνεται κατὰ κρᾶσιν τῶν δύο εε εἰς τὴν ει δίφθογγον. καὶ ἄλλως, ὅτι ἀνεφάνη τὸ ε ἐν τῷ ἔργαθεν· ἢ διὰ τὸ ἀντιπαρακεῖσθαι τὸ ο οἷον ὀργή. ἡ δὲ ὀργή εἴργει τινὰ τοῦ καλῶς βουλ<εύ>εσθαι