κρανίον

Validation

No

Last modification

Sun, 09/11/2022 - 12:20

Word-form

κραναή

Transliteration (Word)

kranaos

Transliteration (Etymon)

kranion

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 53

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761

Quotation

κραναή (Γ 201): ἡ τραχεῖα. παρὰ τὸ κραναόν· τοῦτο παρὰ τὸ κρανίον, ὅπερ ἐστὶ τραχὺ καὶ ὀστῶδες

κραίνω + ἀ-

Validation

No

Last modification

Sun, 09/11/2022 - 12:30

Word-form

κραναήν

Transliteration (Word)

kranaos

Transliteration (Etymon)

krainō + a-

Author

Scholia in Homerum

Source

Idem

Ref.

Scholion Od. 1.247b

Ed.

F. Pontani, Scholia Graeca in Odysseam, Scholia ad libros α—β, Vol. I. Rome 2007

Quotation

κραναήν] ἢ ἀπὸ τοῦ κρανίου διὰ τὸ τὸ μέρος αὐτὸ εἶναι ὀστωδέστερον, ἢ ἀπὸ τοῦ μὴ κραίνειν τοὺς καρπούς.