κέρας

Validation

No

Last modification

Wed, 08/24/2022 - 11:55

Word-form

κείρασθαι

Transliteration (Word)

keirō

Transliteration (Etymon)

keras

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

De sollertia animalism 976f6-7

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 6.1, Leipzig: Teubner, 1954 (repr. 1959)

Quotation

κέρας’ γὰρ τὴν τρίχα λέγεσθαι καὶ τὸ κείρασθαι διὰ τοῦτο καὶ τὴν κουράν·

κέρας + αἴρω

Validation

No

Last modification

Wed, 08/24/2022 - 12:25

Word-form

κείρειν

Transliteration (Word)

keirō

Transliteration (Etymon)

keras + airō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 80

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κείρειν. παρὰ τὸ αἴρειν καὶ ἀποκόπτειν τὸ κέρας, τουτέστι τὴν τρίχα