ἐράω

Validation

No

Last modification

Wed, 08/24/2022 - 10:40

Word-form

κέρας

Transliteration (Word)

keras

Transliteration (Etymon)

eraō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerimi in Psalmos p. 126

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842

Quotation

Κέρας σημαίνει τὴν τρίχα, καὶ γίνεται παρὰ τὸ κείρω τὸ κόπτω· καὶ Ὅμηρος ‘κέρα ἀγλαέ’. καὶ τὴν δόξαν, καὶ γίνεται παρὰ τὸ ἐρῶ τὸ ἐπιθυμῶ, ἔρας καὶ γέρας· τῆς γὰρ δόξης πάντες ἐπιθυμοῦμεν·

κάρα

Validation

No

Last modification

Tue, 08/23/2022 - 23:10

Word-form

κέρας

Transliteration (Word)

keras

Transliteration (Etymon)

kara

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym. Gudianum, kappa, p. 315

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κέρας, παρὰ τὸ κάρα, ἐπεὶ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐστι

κείρω

Validation

No

Last modification

Wed, 08/24/2022 - 09:55

Word-form

κέρας

Transliteration (Word)

keras

Transliteration (Etymon)

keirō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Eustathius of Thessalonica

Ref.

Comm. Od. 1, 250

Ed.

G. Stallbaum, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Odysseam, 2 vols. in 1, Leipzig: Weigel, 1:1825; 2:1826 (repr. Hildesheim: Olms, 1970)

Quotation

Ἡρῳδιανὸς μέντοι ἄλλως αὐτὸ σχηματίζων, φησὶν ὅτι τοῦ ἄλειφα καὶ λίπα ἡ κατάληξις, οὐκ ἀήθης. ἀλλὰ τὸ μὲν ἄλειφα, ὥσπερ θ<εί>νω θέναρ καὶ κείρω κέρας, οὕτω καὶ αὐτὸ ἐκ τοῦ ἀλείφω, ἄλειφαρ ἢ ἄλειφας  [Eustathius has θένω, which is a ghost-form, but the parallels make it clear that the intended etymon is θείνω "to strike"]

κάρα + τείνω

Validation

No

Last modification

Thu, 09/01/2022 - 16:50

Word-form

κέρατα

Transliteration (Word)

keras

Transliteration (Etymon)

kara + teinō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

idem

Ref.

Etym Gudianum, kappa, p. 315

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κέρατα, διὰ τὸ εἰς τὴν κάραν τείνεσθαι