ἄκρος

Validation

No

Last modification

Tue, 08/23/2022 - 22:30

Word-form

κάρα

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

akros

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 125

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford: Clarendon Press, 1842

Quotation

Κρατίστη, ἐκ τοῦ κράτος κράτερος κρατίων, τὸ ὑπερθετικὸν κράτιστος, παρὰ τὸ κάρα, τοῦτο παρὰ τὸ ἄκρον.

κείρω

Validation

No

Last modification

Tue, 08/23/2022 - 22:55

Word-form

κάρα

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

keirō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 122

Ed.

A. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν. Berlin – New York, 1995

Quotation

κάρα: παρὰ τὸ κείρω, τὸ κόπτω· ἡ κειρομένη διὰ τὸ τετριχῶσθαι <μᾶλλον> τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ σώματος.

κόρα + αἴρω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 13:00

Word-form

κάρα

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

korē + airō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 153

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

Αἴρει κόρας μὲν οἷα πυρσοὺς ἡ κάρα

κέρας

Validation

No

Last modification

Tue, 08/23/2022 - 15:55

Word-form

κάρα

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

keras

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 81

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

(Orion) Κάρα. ἀπὸ τοῦ τετριχῶσθαι.

(Meletius, De natura hominis, p. 52) οἱ δὲ κάραν λέγουσιν, οἷον κέρα, ἀπὸ τοῦ τετριχῶσθαι· κέρα γὰρ ἡ θρίξ·

κάρηνον

Validation

No

Last modification

Thu, 08/25/2022 - 08:35

Word-form

κάρη

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

karēnon

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De prosodia catholica, Lentz III/1, 341

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.1, Leipzig: Teubner, 1867 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Source

Choeroboscus

Ref.

Prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini canones isagogicos de flexione verborum, p. 42

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 4.2, Leipzig: Teubner, 1894 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

τὸ γὰρ κάρη τὸ βαρυτονούμενον οὐδέτερόν ἐστιν· ἀπὸ γὰρ τοῦ κάρηνον γενόμενον κατὰ ἀποκοπήν ἐστιν

κράτος

Validation

No

Last modification

Sat, 09/10/2022 - 10:40

Word-form

κράτα

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

kratos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum (, kappa, p. 81

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κράτα. τὴν κεφαλήν. ἀπὸ τοῦ κράτος, ὡς ἐνταῦθα τοῦ ἡγεμονικοῦ τυγχάνοντος· παρὰ τὸ κραίνειν καὶ βασιλεύειν τοῦ ὅλου σώματος. ὅθεν κρανίον καὶ κέρατα, τὰ ἐκ τοῦ κρανίου φυόμενα. Σωρανός.

κραίνω

Validation

No

Last modification

Tue, 10/12/2021 - 14:52

Word-form

κράτα

Transliteration (Word)

kara

Transliteration (Etymon)

krainō

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, kappa, p. 81

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Κράτα. τὴν κεφαλήν. ἀπὸ τοῦ κράτος, ὡς ἐνταῦθα τοῦ ἡγεμονικοῦ τυγχάνοντος· παρὰ τὸ κραίνειν καὶ βασιλεύειν τοῦ ὅλου σώματος. ὅθεν κρανίον καὶ κέρατα, τὰ ἐκ τοῦ κρανίου φυόμενα. Σωρανός.