φάος

Validation

Yes

Word-form

φαντασία

Transliteration (Word)

phantasia

Transliteration (Etymon)

phaos

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

De Anima III.3, 429a2-4

Ed.

Ed. W.S. Hett, Aristotle. De anima, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1975

Quotation

φαντασία ἂν εἴη κίνησις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ’ ἐνέργειαν γιγνομένη. ἐπεὶ δ’ ἡ ὄψις μάλιστα αἴσθησίς ἐστι, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ φάους εἴληφεν, ὅτι ἄνευ φωτὸς οὐκ ἔστιν ἰδεῖν