*φῶ

Validation

Yes

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:00

Word-form

παιφάσσουσα

Transliteration (Word)

paiphassō

Transliteration (Etymon)

phō

Author

Scholia in Oppianum

Source

Idem

Ref.

Scholia et glossae in Halieutica 2.333

Ed.

U.C. Bussemaker, Scholia et paraphrases in Nicandrum et Oppianum in Scholia in Theocritum (ed. F. Dübner), Paris: Didot, 1849: 260-364

Quotation

παιφάσσουσα· ἐνθουσιῶσα, ὁρμῶσα, εἰς φόνον ὁρμήσασα· ἐκ τοῦ φῶ φάσσω καὶ παφάσσω καὶ παιφάσσω, ἕτεροι δὲ παιφάσσειν λέγουσι τὸ γοργὰ βλέπειν ἀπὸ τοῦ τὰ φάη πάντα ἀΐσσειν. παιφάσσουσα· ὡς εἰς φόρον (mistake for φόνον) ὁρμῶσα· ἐκ τοῦ φῶ φώσω ἀναδιπλασιασμῷ φάσσουσα, καὶ δι’ εὐφωνίαν παφάσσουσα καὶ πλεονασμῷ τουτέστι (τοῦ ι) παιφάσσουσα, ἕτεροι (cod. ἕτερος) δὲ παιφάσσειν λέγουσι τὸ ταχέως βλέπειν καὶ οἱονεὶ πάντα τὰ φάη ἀΐσσειν

πάντῃ + φάος + ἀΐσσω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 12:15

Word-form

παιφάσσουσα

Transliteration (Word)

paiphassō

Transliteration (Etymon)

pantē + phaos + aissō

Author

Scholia in Iliadem

Source

Idem

Ref.

II, 450

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1969-1988

Quotation

παιφάσσουσα : πάντῃ τὰ φάη ἀΐσσουσα.

πάντῃ + φαίνω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:40

Word-form

παιφάσσω

Transliteration (Word)

paiphassō

Transliteration (Etymon)

pantē + phainō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 126

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

παιφάσσειν πυκνῶς ἀπὸ ἄλλου πρὸς ἄλλον ὁρμᾶν μαχόμενον, ἀπὸ τοῦ πάντῃ φαίνεσθαι. βέλτιον δὲ λέγειν πεποιῆσθαι τὴν λέξιν κατὰ μίμησιν, καὶ σημαίνειν τὸ πανταχῇ φαίνεσθαι καὶ ἐνθουσιαστικῶς κινεῖσθαι.

πάντῃ + φάος + ἄγω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:55

Word-form

παιφάσσω

Transliteration (Word)

paiphassō

Transliteration (Etymon)

pantē + phaos + agō

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 126

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

παιφάσσειν [...] ἔνιοι δὲ παρετυμολογοῦσι παιφάσσουσα πάντῃ τὰ φάη περιάγουσα, ὅ ἐστι τοὺς ὀφθαλμούς.

φαίνω

Validation

No

Last modification

Mon, 07/18/2022 - 15:25

Word-form

παιφάσσω

Transliteration (Word)

paiphassō

Transliteration (Etymon)

phainō

Author

Scholia in Iliadem

Source

Idem

Ref.

II, 450

Ed.

H. Erbse, Scholia Graeca in Homeri Iliadem (scholia vetera), Berlin, 1969-1988

Quotation

φῶ τὸ φαίνω, ἀναδιπλασιασμὸς παφάσσω, πλεονασμὸς παιφάσσω, οἱονεὶ φανερῶ, ὡς πταίνω παπταίνω, πάσω πάλη παιπάλη.