εἴρω1

Validation

No

Last modification

Sun, 03/13/2022 - 11:20

Word-form

χείρ

Transliteration (Word)

kheir

Transliteration (Etymon)

eirō

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 66

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

χείρ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ χέεσθαι καὶ διήκειν ῥᾷον καὶ εὐκόλως εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος· πανταχοῦ γὰρ καὶ εἰς ὅλα τὰ μέρη διήκει ἡ χείρ. ἢ ἀπὸ τοῦ χέεσθαι εἰς τὸ ῥέζειν ἤγουν πράττειν. ἢ ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ πλέκω εἴρ καὶ χείρ, ἡ συμπεπλεγμένη ὑπὸ τῶν δακτύλων.

χέω + ῥέζω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/13/2022 - 11:30

Word-form

χείρ

Transliteration (Word)

kheir

Transliteration (Etymon)

kheō + rhezō

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 66

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

χείρ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ χέεσθαι καὶ διήκειν ῥᾷον καὶ εὐκόλως εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ σώματος· πανταχοῦ γὰρ καὶ εἰς ὅλα τὰ μέρη διήκει ἡ χείρ. ἢ ἀπὸ τοῦ χέεσθαι εἰς τὸ ῥέζειν ἤγουν πράττειν. ἢ ἀπὸ τοῦ εἴρω τὸ πλέκω εἴρ καὶ χείρ, ἡ συμπεπλεγμένη ὑπὸ τῶν δακτύλων. 

ἔχω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/06/2022 - 11:00

Word-form

χεῖρα

Transliteration (Word)

kheir

Transliteration (Etymon)

ekhō

Author

Apollonius Dyscolus

Century

2 AD

Source

idem

Ref.

De adverbiis, Gr. Gr. II/1, 1, p. 147

Ed.

R. Schneider, Grammatici Graeci, vol. 2.1, Leipzig: Teubner, 1878

Quotation

ἔνιοι δὲ καὶ τὴν χεῖρα παρὰ τὸ ἔχειν φασὶν ἐσχηματίσθαι. 

διέχω

Validation

No

Last modification

Sun, 03/06/2022 - 12:10

Word-form

χεῖρες

Transliteration (Word)

kheir

Transliteration (Etymon)

diekhō

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χεῖρες. ἀπὸ τῆς χρήσεως, ὡσανεὶ χρήσιες οὖσαι, ἢ χρεῖαι. οὐδεμία γὰρ τέχνη προκόπτει δίχα χειρῶν. […] ἢ χειαί τινες εἰσὶν, οἷον χωρητική. ὡς δὲ Ἀπολλόδωρος, ἀπὸ τοῦ διϊστᾶν τοὺς δακτύλους, καὶ διέχειν. καὶ χηραμὸς, ἡ κεχηνυῖα.

χρεία

Validation

No

Last modification

Sun, 03/06/2022 - 11:30

Word-form

χεῖρες

Transliteration (Word)

kheir

Transliteration (Etymon)

khreia

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χεῖρες. ἀπὸ τῆς χρήσεως, ὡσανεὶ χρήσιες οὖσαι, ἢ χρεῖαι. οὐδεμία γὰρ τέχνη προκόπτει δίχα χειρῶν. […] ἢ χειαί τινες εἰσὶν, οἷον χωρητική. ὡς δὲ Ἀπολλόδωρος, ἀπὸ τοῦ διϊστᾶν τοὺς δακτύλους, καὶ διέχειν. καὶ χηραμὸς, ἡ κεχηνυῖα.

χέω + ῥᾴδιος

Validation

No

Last modification

Sun, 03/06/2022 - 11:52

Word-form

χεῖρες

Transliteration (Word)

kheir

Transliteration (Etymon)

kheō + rhaidios

Author

Orion

Century

5 AD

Source

idem

Ref.

Etymologicum, chi, p. 163

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Χεῖρες. ἀπὸ τῆς χρήσεως, ὡσανεὶ χρήσιες οὖσαι, ἢ χρεῖαι. οὐδεμία γὰρ τέχνη προκόπτει δίχα χειρῶν. […] ἢ χειαί τινες εἰσὶν, οἷον χωρητική. ὡς δὲ Ἀπολλόδωρος, ἀπὸ τοῦ διϊστᾶν τοὺς δακτύλους, καὶ διέχειν. καὶ χηραμὸς, ἡ κεχηνυῖα.