Ἄρης

Validation

No

Last modification

Fri, 03/04/2022 - 13:10

Word-form

ἀρήγω

Transliteration (Word)

arēgō

Transliteration (Etymon)

Arēs

Author

Chrysippus

Century

3 BC

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1165

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἀρήγω· τὸ βοηθῶ. εἴρηται παρὰ τὸν ἄρην, τὸν σημαίνοντα τὸν πόλεμον, ἀρήγω, ὥσπερ καὶ βοηθῶ λέγεται τὸ ἐπὶ βοὴν θέειν, βοή γὰρ καὶ ὁ πόλεμος, ἀπὸ τοῦ παρεπομένου· ἀρήγω οὖν ἀρηγός καὶ ἀρωγός, ὥσπερ καὶ ῥηχμός ῥωχμός, ‘ῥωχμὸς ⟦γὰρ⟧ ἔην γαίης’ (Il. 23.420), παρώχηκε παρώχωκε (sic). οὕτως Ἀπολλόδωρος (FGH 244 F 236) καὶ Κρατῖνος καὶ Χρύσιππος Περὶ ἐτυμολογίας

ἀρά + ἄγω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/04/2022 - 13:40

Word-form

ἀρήγω

Transliteration (Word)

arēgō

Transliteration (Etymon)

ara + agō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

idem

Ref.

Epimerismi homerici In Iliadem 1.77

Ed.

A. Dyck, Epimerismi homerici, pars prior epimerismos continens qui ad Iliadis librum A pertinent, Berlin 1983

Quotation

ἀρήξειν: βοηθήσειν. | καὶ ἔστι κυρίως τὸ μετ’ εὐχῆς βοηθεῖν, ἀπὸ τοῦ ἀρῶ, ἀράσω καὶ ἀρήσω καὶ ἀρήξω καὶ ἀρηγών (Δ 7 alibi), ὁ βοηθός.