σῶος

Validation

Yes

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 11:30

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

sōs

Author

Scholia in Lycophronem

Source

Idem

Ref.

schol. 41, l. 19 Scheer

Ed.

E. Scheer, Lycophronis Alexandra, vol. 2, Berlin, 1958, schol. 41, l. 19

Quotation

δέμας τὸ ζῶν σῶμα παρὰ τὸ δεδέσθαι καὶ συνεστηκέναι. δέμας δὲ λέγεται καὶ τὸ τεθνηκὸς παρὰ τὸ δμῶ τὸ δαμάζω τὸ δαμασθὲν καὶ λυθέν. καὶ σῶμα τὸ ζῶν παρὰ τὸ σῶον εἶναι. σῶμα δὲ τὸ τεθνηκὸς παρὰ τὸ σημεῖον εἶναι τοῦ ποτε ζῶντος

δῶμα

Validation

Yes

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

dōma

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

sigma 520, l. 15

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum, Leipzig 1818

Quotation

Σῶμα, οἱονεὶ δόμα τῆς ψυχῆς, ὅθεν καὶ σκήνωμα

σῶς + αἷμα

Validation

Yes

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

sōs + haima

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610) p. 183, l. 15

Ed.

G.H.K. Koës, Orionis Thebani etymologicon (ed. F.G. Sturz), Leipzig: Weigel, 1820 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 173-184

Quotation

Σῶμα· διὰ τὸ σῶον αἷμα

σῆμα

Validation

Yes

Last modification

Sat, 10/22/2022 - 19:00

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

sēma

Author

Plato

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Gorgias 493a4

Ed.

J. Burnet, Platonis Opera, Oxford UP, 1903

ζάω

Validation

Yes

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

zaō

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholion 81, l. 12-14

Ed.

A. Ludwich, Die homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres, Leipzig, 1896

Quotation

ἢ ἀπὸ τοῦ ζῶ ζῶμα καὶ διαλύσει τοῦ ζ εἰς σ καὶ δ—τὸ γὰρ ζ ἐκ τούτων σύγκειται καὶ εἰς αὐτὰ πάλιν διαλύεται—καὶ ἐκβολῇ τοῦ δ σῶμα