ἰαίνω

Validation

No

Last modification

Wed, 12/22/2021 - 18:05

Word-form

αἶνος

Transliteration (Word)

ainos

Transliteration (Etymon)

iainō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 15

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ἔπαινος, παρὰ τὸ ἰαίνω, ἀποβολῇ τοῦ ι, αἶνος, παρὰ τὸ διαχεῖν καὶ χαίρειν τὴν ψυχὴν τούτῳ.