πήθω

Validation

No

Last modification

Mon, 12/20/2021 - 12:05

Word-form

πήρα

Transliteration (Word)

pēra

Transliteration (Etymon)

pēthō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, pi, p. 466

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Πήρα, σημαίνει τὸ σακκοπάθνιον, ἐκ τοῦ πήθω, οὗ ὁ μέλλων πήσω, ὁ μέσος παρακείμενος πέπηθα, καὶ κατ’ ἀφαίρεσιν τῆς πε συλλαβῆς καὶ τροπῇ τοῦ θ εἰς ρ, πήρα· ταύτην γὰρ οἱ πάσχοντες ὑπὸ τῆς ἐνδείας βαστάζουσι.

φέρω

Validation

Yes

Last modification

Mon, 12/20/2021 - 11:20

Word-form

πήρα

Transliteration (Word)

pēra

Transliteration (Etymon)

pherō

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri Pathôn, Lentz III/2, p. 353

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. III/2, Leipzig 1870.

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 547

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 3, Oxford, 1836

Quotation

Π<ή>ρα ὁ θύλακος τὸ πη η· ἀπὸ γὰρ τοῦ φέρω φέρα, καὶ τροπῇ τοῦ φ εἰς π καὶ τοῦ ε εἰς η π<ή>ρα· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ παθῶν

τηρέω

Validation

No

Last modification

Mon, 12/20/2021 - 11:40

Word-form

πήρα

Transliteration (Word)

pēra

Transliteration (Etymon)

tēreō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, pi, p. 128

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πήρα. ἤτοι φερά τις οὖσα. παρὰ τὸ φέρειν, ἢ παρὰ τὸ παρηρτῆσθαι. ἢ τροπῇ τοῦ τ εἰς π. οἷον τήρα τις οὖσα, παρὰ τὸ τηρεῖν.

παραρτάω

Validation

No

Last modification

Mon, 12/20/2021 - 11:52

Word-form

πήρα

Transliteration (Word)

pēra

Transliteration (Etymon)

parartaō

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, pi, p. 128

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Πήρα. ἤτοι φερά τις οὖσα. παρὰ τὸ φέρειν, ἢ παρὰ τὸ παρηρτῆσθαι. ἢ τροπῇ τοῦ τ εἰς π. οἷον τήρα τις οὖσα, παρὰ τὸ τηρεῖν.

περάω

Validation

No

Last modification

Mon, 12/20/2021 - 12:00

Word-form

πήρα

Transliteration (Word)

pēra

Transliteration (Etymon)

peraō

Author

Scholia in Theocritus

Source

Idem

Ref.

Scholia in Theocritum (vetera) 1.53c

Ed.

K. Wendel, Scholia in Theocritum vetera, Leipzig: Teubner, 1914

Quotation

πήρα παρὰ τὸ φέρω φήρα· οἱ δέ, μεθ’ ἧς πανταχοῦ περῶμεν