πτήσσω

Validation

No

Last modification

Sun, 12/19/2021 - 18:52

Word-form

πτηνόν

Transliteration (Word)

ptēnos

Transliteration (Etymon)

ptēssō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, pi, p. 485

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Πτηνὸν, τὸ ὄρνεον, ἐκ τοῦ πτῶ, τὸ φοβοῦμαι, ὁ μέλλων πτήσω, καὶ ἐξ αὐτοῦ πτηνόν

πετεηνός

Validation

No

Last modification

Sun, 12/19/2021 - 19:10

Word-form

πτηνόν

Transliteration (Word)

ptēnos

Transliteration (Etymon)

peteēnos

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 1, 389

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

δῆλον δ’ ὅτι ἐκ τοῦ πετεηνοῦ συγκέκοπται τὸ πτηνόν.