ἀ- + τρέπω

Validation

Yes

Last modification

Wed, 11/03/2021 - 10:30

Word-form

ἀταρπός

Transliteration (Word)

atrapos

Transliteration (Etymon)

a- + trepō

Author

Pseudo-Manetho

Century

3 AD?

Source

Idem

Ref.

Apotelesmatica 6.224

Ed.

H. Köchly, Poetae bucolici et didactici, Paris: Didot, 1862

Quotation

τῷ καὶ ἐγὼ τρέψω ἑτέρην μετ’ ἀταρπὸν ἀοιδὴν || ἀμφὶ τέκνων γενεῆς ἐνέπων 

τραπέω

Validation

No

Last modification

Wed, 11/03/2021 - 11:10

Word-form

ἀτραπός

Transliteration (Word)

atrapos

Transliteration (Etymon)

trapeō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 228

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

Ἀτραπός· ἡ ὁδός, ἥτις λέγεται καὶ ἀταρπιτὸς καὶ ἀταρπός. εἴρηται παρὰ τὸ πατῶ καὶ κατ’ ἐπίτασιν τοῦ α, ἡ ἄγαν πατουμένη· ἄπατος, ἄταπος καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ἀτραπός, καὶ ἐν παραγωγῇ ἀταρπιτός. ἢ παρὰ τὸ τρέπω, ἡ πολλὰς ἐκτροπὰς ἔχουσα, τοῦ ε εἰς α τραπέντος καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀτραπός· κυρίως δὲ ἡ στενὴ ἐν ὄρει ὁδός

πατέω

Validation

No

Last modification

Wed, 11/03/2021 - 13:30

Word-form

ἀτραπός

Transliteration (Word)

atrapos

Transliteration (Etymon)

pateō

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 228

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

Ἀτραπός· ἡ ὁδός, ἥτις λέγεται καὶ ἀταρπιτὸς καὶ ἀταρπός. εἴρηται παρὰ τὸ πατῶ καὶ κατ’ ἐπίτασιν τοῦ α, ἡ ἄγαν πατουμένη· ἄπατος, ἄταπος καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ἀτραπός, καὶ ἐν παραγωγῇ ἀταρπιτός. ἢ παρὰ τὸ τρέπω, ἡ πολλὰς ἐκτροπὰς ἔχουσα, τοῦ ε εἰς α τραπέντος καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ α ἀτραπός· κυρίως δὲ ἡ στενὴ ἐν ὄρει ὁδός